Cổng 3 Bến Xe Miền Đông

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Cổng 3 Bến Xe Miền Đông ngày 05/03/2021

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Tín Nghĩa 09:00 - 12:30
Thời gian: 03:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 21:00 - 21:30
Thời gian: 00:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 09:00 - 09:30
Thời gian: 00:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
A Ba 21:30 - 22:00
Thời gian: 00:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 13:00 - 13:30
Thời gian: 00:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 13:00 - 20:15
Thời gian: 07:15
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Big C Thanh Hoá Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 18:00 - 03:30
Thời gian: 09:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Ninh Bình (Dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 13:00 - 00:30
Thời gian: 11:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Ninh Bình (Dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 21:00 - 01:30
Thời gian: 04:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Nghệ An (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 13:00 - 19:30
Thời gian: 06:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Vinh (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 17:30 - 06:30
Thời gian: 13:00
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 18:00 - 21:30
Thời gian: 03:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 13:00 - 18:30
Thời gian: 05:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
A Ba 07:30 - 10:00
Thời gian: 02:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 13:00 - 15:30
Thời gian: 02:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 13:00 - 11:30
Thời gian: 22:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 18:00 - 01:15
Thời gian: 07:15
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Big C Thanh Hoá Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 21:30 - 06:45
Thời gian: 09:15
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Big C Thanh Hoá Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 21:00 - 06:30
Thời gian: 09:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Ninh Bình (Dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 13:00 - 17:30
Thời gian: 04:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Nghệ An (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 09:00 - 13:30
Thời gian: 04:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Nghệ An (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 18:00 - 05:00
Thời gian: 11:00
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 13:00 - 00:00
Thời gian: 11:00
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 42 chỗ 0
A Ba 13:00 - 18:30
Thời gian: 05:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 17:30 - 23:00
Thời gian: 05:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
A Ba 13:00 - 15:30
Thời gian: 02:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
A Ba 07:30 - 08:00
Thời gian: 00:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 21:00 - 19:30
Thời gian: 22:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
A Ba 07:30 - 16:45
Thời gian: 09:15
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Big C Thanh Hoá Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 17:30 - 02:45
Thời gian: 09:15
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Big C Thanh Hoá Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 13:00 - 22:30
Thời gian: 09:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Ninh Bình (Dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
A Ba 21:30 - 04:00
Thời gian: 06:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Nghệ An (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 21:30 - 04:00
Thời gian: 06:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Vinh (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 21:00 - 08:00
Thời gian: 11:00
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 42 chỗ 0
A Ba 21:30 - 03:00
Thời gian: 05:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 13:00 - 16:30
Thời gian: 03:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 18:00 - 18:30
Thời gian: 00:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 21:30 - 00:00
Thời gian: 02:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 09:00 - 07:30
Thời gian: 22:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
A Ba 21:30 - 06:45
Thời gian: 09:15
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Big C Thanh Hoá Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 21:00 - 04:15
Thời gian: 07:15
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Big C Thanh Hoá Giường nằm 42 chỗ 0
A Ba 13:00 - 00:30
Thời gian: 11:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Ninh Bình (Dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 17:30 - 05:00
Thời gian: 11:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Ninh Bình (Dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
A Ba 13:00 - 19:30
Thời gian: 06:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Nghệ An (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
A Ba 21:30 - 10:30
Thời gian: 13:00
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 13:00 - 02:00
Thời gian: 13:00
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm Giường nằm 42 chỗ 0
A Ba 07:30 - 13:00
Thời gian: 05:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 21:30 - 03:00
Thời gian: 05:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 13:00 - 13:30
Thời gian: 00:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
A Ba 13:00 - 13:30
Thời gian: 00:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 21:30 - 22:00
Thời gian: 00:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
A Ba 13:00 - 22:15
Thời gian: 09:15
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Big C Thanh Hoá Giường nằm 42 chỗ 0
A Ba 21:30 - 09:00
Thời gian: 11:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Ninh Bình (Dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 09:00 - 18:30
Thời gian: 09:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Ninh Bình (Dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
A Ba 07:30 - 14:00
Thời gian: 06:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Nghệ An (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 17:30 - 00:00
Thời gian: 06:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Vinh (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 21:30 - 10:30
Thời gian: 13:00
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 21:00 - 00:30
Thời gian: 03:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
A Ba 21:30 - 00:00
Thời gian: 02:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 17:30 - 20:00
Thời gian: 02:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 18:00 - 16:30
Thời gian: 22:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 17:30 - 18:00
Thời gian: 00:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 09:00 - 16:15
Thời gian: 07:15
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Big C Thanh Hoá Giường nằm 42 chỗ 0
A Ba 07:30 - 19:00
Thời gian: 11:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Ninh Bình (Dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 21:30 - 09:00
Thời gian: 11:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Ninh Bình (Dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 18:00 - 22:30
Thời gian: 04:30
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Nghệ An (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 13:00 - 22:15
Thời gian: 09:15
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Big C Thanh Hoá Giường nằm 42 chỗ 0
A Ba 13:00 - 02:00
Thời gian: 13:00
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm Giường nằm 42 chỗ 0