Bến xe Niệm Nghĩa

Địa chỉ
275 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Niệm Nghĩa ngày 22/01/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Âu 09:00 - 10:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 16:00 - 17:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hoàng Long 08:00 - 09:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 14:00 - 15:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 17:00 - 18:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 09:00 - 17:35
Thời gian: 08:35
Bến xe Niệm Nghĩa Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 250.000
Tuấn Vân 07:00 - 19:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 950.000
Hoàng Long 19:00 - 06:35
Thời gian: 11:35
Bến xe Niệm Nghĩa Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 290.000
Hoàng Long 19:00 - 17:35
Thời gian: 22:35
Bến xe Niệm Nghĩa Văn Phòng Quãng Ngãi Giường nằm 39 chỗ 480.000
Hoàng Long 19:00 - 08:35
Thời gian: 13:35
Bến xe Niệm Nghĩa Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 330.000
Hải Nguyên 16:10 - 18:30
Thời gian: 02:20
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Thái Nguyên Ghế ngồi 30 chỗ 120.000
Hải Phòng 05:30 - 11:00
Thời gian: 05:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
Hoàng Long 19:30 - 13:05
Thời gian: 17:35
Bến xe Niệm Nghĩa Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 370.000
Vạn Lục Tùng 15:00 - 05:30
Thời gian: 14:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến Xe Khách Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 325.000
Hải Âu 08:00 - 09:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 15:00 - 16:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hoàng Long 07:40 - 09:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 13:20 - 14:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 16:40 - 18:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Vạn Lục Tùng 15:00 - 22:30
Thời gian: 07:30
Bến xe Niệm Nghĩa Hà Tĩnh Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mai Đức 06:00 - 19:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 880.000
Hoàng Long 09:00 - 20:35
Thời gian: 11:35
Bến xe Niệm Nghĩa Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 290.000
Hoàng Long 09:00 - 07:35
Thời gian: 22:35
Bến xe Niệm Nghĩa Văn Phòng Quãng Ngãi Giường nằm 39 chỗ 480.000
Hoàng Long 09:00 - 22:35
Thời gian: 13:35
Bến xe Niệm Nghĩa Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 330.000
Quỳnh Hưng 13:30 - 15:30
Thời gian: 02:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Hưng Hòa Ghế ngồi 45 chỗ 55.000
Quang Đông (Thanh Hóa) 10:30 - 16:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe phía Nam Thanh Hóa Ghế ngồi 30 chỗ 90.000
Hoàng Long 19:00 - 12:35
Thời gian: 17:35
Bến xe Niệm Nghĩa Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 370.000
Vạn Lục Tùng 14:00 - 04:30
Thời gian: 14:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến Xe Khách Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 325.000
Hải Âu 10:00 - 11:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 17:00 - 18:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hoàng Long 08:40 - 10:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 14:40 - 16:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 17:40 - 19:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 19:00 - 03:35
Thời gian: 08:35
Bến xe Niệm Nghĩa Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 250.000
Thuận Thiên 07:00 - 13:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 950.000
Hoàng Long 19:30 - 07:05
Thời gian: 11:35
Bến xe Niệm Nghĩa Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 290.000
Hoàng Long 19:30 - 18:05
Thời gian: 22:35
Bến xe Niệm Nghĩa Văn Phòng Quãng Ngãi Giường nằm 39 chỗ 480.000
Hoàng Long 19:30 - 09:05
Thời gian: 13:35
Bến xe Niệm Nghĩa Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 330.000
Trung Dũng ( Thái Nguyên) 05:00 - 07:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Thái Nguyên Ghế ngồi 35 chỗ 120.000
Hoàng Đông 05:45 - 10:15
Thời gian: 04:30
Bến xe Niệm Nghĩa bến xe Phía Tây Ghế ngồi 35 chỗ 100.000
Hoàng Long 09:00 - 14:15
Thời gian: 05:15
Bến xe Niệm Nghĩa Văn Phòng Phú Yên Giường nằm 39 chỗ 630.000
Hoàng Long 09:00 - 04:45
Thời gian: 19:45
Bến xe Niệm Nghĩa Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 430.000
Hải Âu 07:00 - 08:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 14:00 - 15:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hoàng Long 07:00 - 08:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 12:20 - 13:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 16:00 - 17:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Vạn Lục Tùng 14:00 - 21:30
Thời gian: 07:30
Bến xe Niệm Nghĩa Hà Tĩnh Giường nằm 46 chỗ 200.000
Hoàng Long 19:30 - 15:02
Thời gian: 19:32
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 780.000
Vạn Lục Tùng 15:00 - 01:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Niệm Nghĩa Quảng Bình Giường nằm 46 chỗ 250.000
Hoàng Long 19:30 - 16:15
Thời gian: 20:45
Bến xe Niệm Nghĩa Văn Phòng Quảng Nam Giường nằm 39 chỗ 450.000
Vạn Lục Tùng 15:00 - 02:40
Thời gian: 11:40
Bến xe Niệm Nghĩa Quảng Trị Giường nằm 46 chỗ 300.000
Hoàng Long 19:30 - 20:55
Thời gian: 01:25
Bến xe Niệm Nghĩa Thái Bình Giường nằm 39 chỗ 140.000
Hoàng Long 19:30 - 00:10
Thời gian: 04:40
Bến xe Niệm Nghĩa Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 180.000
Hoàng Long 09:00 - 02:35
Thời gian: 17:35
Bến xe Niệm Nghĩa Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 370.000
Mạnh Nhung 17:00 - 21:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Sơn La Giường nằm 40 chỗ 280.000
Ngọc Ánh (Hà Nội) 15:00 - 07:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 400.000
Hải Âu 06:00 - 07:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 13:00 - 14:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hoàng Long 06:00 - 07:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 09:40 - 11:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 15:40 - 17:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Cường Hà 18:00 - 04:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Niệm Nghĩa Đồng Văn (Hà Giang) Giường nằm 45 chỗ 240.000
Hoàng Long 09:00 - 04:32
Thời gian: 19:32
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 780.000
Vạn Lục Tùng 14:00 - 00:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Niệm Nghĩa Quảng Bình Giường nằm 46 chỗ 250.000
Hoàng Long 19:00 - 15:45
Thời gian: 20:45
Bến xe Niệm Nghĩa Văn Phòng Quảng Nam Giường nằm 39 chỗ 450.000
Vạn Lục Tùng 14:00 - 01:40
Thời gian: 11:40
Bến xe Niệm Nghĩa Quảng Trị Giường nằm 46 chỗ 300.000
Hoàng Long 19:00 - 20:25
Thời gian: 01:25
Bến xe Niệm Nghĩa Thái Bình Giường nằm 39 chỗ 140.000
Hoàng Long 19:00 - 23:40
Thời gian: 04:40
Bến xe Niệm Nghĩa Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 180.000
Vạn Lục Tùng 15:00 - 04:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Niệm Nghĩa Huế Giường nằm 46 chỗ 300.000
Hoàng Long 19:30 - 00:45
Thời gian: 05:15
Bến xe Niệm Nghĩa Văn Phòng Phú Yên Giường nằm 39 chỗ 630.000
Hoàng Long 19:30 - 15:15
Thời gian: 19:45
Bến xe Niệm Nghĩa Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 430.000
Liên Thành (Đắk Lắk) 05:00 - 07:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk Giường nằm 40 chỗ 750.000
Hoàng Long 19:00 - 03:33
Thời gian: 08:33
Bến xe Niệm Nghĩa Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 660.000
Hoàng Long 09:00 - 12:05
Thời gian: 03:05
Bến xe Niệm Nghĩa Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 560.000
Hoàng Long 19:00 - 12:53
Thời gian: 17:53
Bến xe Niệm Nghĩa Văn phòng Vũng Tàu Giường nằm 39 chỗ 780.000
Hải Phòng 07:15 - 10:15
Thời gian: 03:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến Xe Huyện Giao Thủy Ghế ngồi 16 chỗ 75.000
Hoàng Long 09:00 - 16:40
Thời gian: 07:40
Bến xe Niệm Nghĩa Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 230.000
Sơn Hà (Đắk Lắk) 10:00 - 14:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk Giường nằm 40 chỗ 650.000
Đức Hưng 05:30 - 09:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến Xe Phía Bắc Ghế ngồi 45 chỗ 105.000
Hoàng Long 19:30 - 22:35
Thời gian: 03:05
Bến xe Niệm Nghĩa Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 560.000
Hoàng Long 19:00 - 21:10
Thời gian: 02:10
Bến xe Niệm Nghĩa Nam Định Giường nằm 39 chỗ 140.000
Hoàng Long 19:00 - 21:55
Thời gian: 02:55
Bến xe Niệm Nghĩa Văn Phòng Ninh Bình Giường nằm 39 chỗ 160.000
Hoàng Long 19:30 - 03:10
Thời gian: 07:40
Bến xe Niệm Nghĩa Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 230.000
Mai Thảo (Đắk Lắk) 05:15 - 07:15
Thời gian: 02:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk Giường nằm 40 chỗ 600.000
Hoàng Long 19:30 - 04:03
Thời gian: 08:33
Bến xe Niệm Nghĩa Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 660.000
Hoàng Long 19:00 - 22:05
Thời gian: 03:05
Bến xe Niệm Nghĩa Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 560.000
Hoàng Long 09:00 - 11:10
Thời gian: 02:10
Bến xe Niệm Nghĩa Nam Định Giường nằm 39 chỗ 140.000
Hoàng Long 09:00 - 11:55
Thời gian: 02:55
Bến xe Niệm Nghĩa Văn Phòng Ninh Bình Giường nằm 39 chỗ 160.000
Hoàng Long 19:00 - 02:40
Thời gian: 07:40
Bến xe Niệm Nghĩa Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 230.000
Hoàng Long 09:00 - 17:33
Thời gian: 08:33
Bến xe Niệm Nghĩa Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 660.000
Lương Kiên 18:00 - 00:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường nằm 40 chỗ 265.000
Hoàng Long 19:30 - 09:23
Thời gian: 13:53
Bến xe Niệm Nghĩa Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 750.000
Hải Phòng 07:05 - 10:05
Thời gian: 03:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Nghĩa Hưng Ghế ngồi 16 chỗ 75.000
Vạn Lục Tùng 15:00 - 21:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Niệm Nghĩa Vinh Giường nằm 46 chỗ 200.000
Hoàng Long 19:30 - 06:13
Thời gian: 10:43
Bến xe Niệm Nghĩa Văn Phòng Ninh Thuận Giường nằm 39 chỗ 720.000
Hoàng Long 19:30 - 14:17
Thời gian: 18:47
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 780.000
Sao Mai 19:30 - 02:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Lào Cai Giường nằm 40 chỗ 260.000
Hoàng Long 19:00 - 08:53
Thời gian: 13:53
Bến xe Niệm Nghĩa Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 750.000
Hải Phòng 07:00 - 09:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến Xe Nam Định Ghế ngồi 16 chỗ 60.000
Vạn Lục Tùng 14:00 - 20:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Niệm Nghĩa Vinh Giường nằm 46 chỗ 200.000
Hoàng Long 19:00 - 05:43
Thời gian: 10:43
Bến xe Niệm Nghĩa Văn Phòng Ninh Thuận Giường nằm 39 chỗ 720.000
Hải Âu 11:00 - 12:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 18:00 - 19:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hoàng Long 09:00 - 10:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 15:00 - 16:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 18:00 - 19:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 19:30 - 04:05
Thời gian: 08:35
Bến xe Niệm Nghĩa Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 250.000
Hòa Quỳnh 07:00 - 21:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 900.000
Hoàng Long 09:00 - 05:45
Thời gian: 20:45
Bến xe Niệm Nghĩa Văn Phòng Quảng Nam Giường nằm 39 chỗ 450.000
Hải Phòng 05:40 - 11:10
Thời gian: 05:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Móng Cái Ghế ngồi 16 chỗ 140.000
Hoàng Long 09:00 - 10:25
Thời gian: 01:25
Bến xe Niệm Nghĩa Thái Bình Giường nằm 39 chỗ 140.000
Hoàng Long 09:00 - 13:40
Thời gian: 04:40
Bến xe Niệm Nghĩa Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 180.000
Vạn Lục Tùng 14:00 - 03:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Niệm Nghĩa Huế Giường nằm 46 chỗ 300.000
Hoàng Long 19:00 - 00:15
Thời gian: 05:15
Bến xe Niệm Nghĩa Văn Phòng Phú Yên Giường nằm 39 chỗ 630.000
Hoàng Long 19:00 - 14:45
Thời gian: 19:45
Bến xe Niệm Nghĩa Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 430.000
Hoàng Long 09:00 - 03:47
Thời gian: 18:47
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 780.000
Sao Mai 08:00 - 15:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Lào Cai Giường nằm 40 chỗ 260.000
Hoàng Long 09:00 - 22:53
Thời gian: 13:53
Bến xe Niệm Nghĩa Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 750.000
Hoàng Long 19:30 - 21:40
Thời gian: 02:10
Bến xe Niệm Nghĩa Nam Định Giường nằm 39 chỗ 140.000
Hoàng Long 19:30 - 22:25
Thời gian: 02:55
Bến xe Niệm Nghĩa Văn Phòng Ninh Bình Giường nằm 39 chỗ 160.000
Hoàng Long 09:00 - 19:43
Thời gian: 10:43
Bến xe Niệm Nghĩa Văn Phòng Ninh Thuận Giường nằm 39 chỗ 720.000