Uông Bí

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Uông Bí ngày 23/09/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cửa Ông Limousine 04:30 - 06:30
Thời gian: 02:00
Uông Bí Vp Hà Nội VIP Limousine 9 chỗ 180.000
Minh Anh Limousine 04:00 - 06:00
Thời gian: 02:00
Uông Bí Nội thành Hà Nội Limousine Fuso Rosa 19 chỗ 170.000
Phúc Xuyên 07:20 - 09:38
Thời gian: 02:18
Uông Bí Hà Nội Giường nằm 45 chỗ 120.000
Phúc Xuyên 07:20 - 07:58
Thời gian: 00:38
Uông Bí Hải Phòng Giường nằm 45 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 07:20 - 08:34
Thời gian: 01:14
Uông Bí Hải Dương Giường nằm 45 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 12:05 - 13:13
Thời gian: 01:08
Uông Bí Hải Dương Giường nằm 45 chỗ 90.000
Phúc Xuyên 21:03 - 22:11
Thời gian: 01:08
Uông Bí Hải Dương Giường nằm 45 chỗ 90.000
Phúc Xuyên 07:20 - 09:06
Thời gian: 01:46
Uông Bí Hưng Yên Giường nằm 45 chỗ 90.000
Phúc Xuyên 07:20 - 12:54
Thời gian: 05:34
Uông Bí Yên Bái K120 Giường nằm 45 chỗ 210.000
Phúc Xuyên 07:20 - 13:37
Thời gian: 06:17
Uông Bí Mậu A Giường nằm 45 chỗ 240.000
Phúc Xuyên 12:05 - 17:42
Thời gian: 05:37
Uông Bí Mậu A Giường nằm 45 chỗ 240.000
Phúc Xuyên 12:05 - 16:59
Thời gian: 04:54
Uông Bí Yên Bái K120 Giường nằm 45 chỗ 210.000
Phúc Xuyên 21:03 - 01:57
Thời gian: 04:54
Uông Bí Yên Bái K120 Giường nằm 45 chỗ 210.000
Phúc Xuyên 21:03 - 02:40
Thời gian: 05:37
Uông Bí Mậu A Giường nằm 45 chỗ 240.000
Phúc Xuyên 07:20 - 11:34
Thời gian: 04:14
Uông Bí Phú Thọ Giường nằm 45 chỗ 180.000
Phúc Xuyên 12:05 - 15:39
Thời gian: 03:34
Uông Bí Phú Thọ Giường nằm 45 chỗ 180.000
Phúc Xuyên 21:03 - 00:37
Thời gian: 03:34
Uông Bí Phú Thọ Giường nằm 45 chỗ 180.000
Phúc Xuyên 07:20 - 14:01
Thời gian: 06:41
Uông Bí Bảo Hà Giường nằm 45 chỗ 280.000
Phúc Xuyên 07:20 - 14:53
Thời gian: 07:33
Uông Bí Lào Cai Giường nằm 45 chỗ 320.000
Phúc Xuyên 07:20 - 15:38
Thời gian: 08:18
Uông Bí Sapa Giường nằm 45 chỗ 370.000
Phúc Xuyên 12:05 - 18:06
Thời gian: 06:01
Uông Bí Bảo Hà Giường nằm 45 chỗ 280.000
Phúc Xuyên 12:05 - 18:58
Thời gian: 06:53
Uông Bí Lào Cai Giường nằm 45 chỗ 320.000
Phúc Xuyên 12:05 - 19:43
Thời gian: 07:38
Uông Bí Sapa Giường nằm 45 chỗ 370.000
Phúc Xuyên 21:03 - 03:56
Thời gian: 06:53
Uông Bí Lào Cai Giường nằm 45 chỗ 320.000
Phúc Xuyên 21:03 - 04:41
Thời gian: 07:38
Uông Bí Sapa Giường nằm 45 chỗ 370.000
Phúc Xuyên 21:03 - 03:04
Thời gian: 06:01
Uông Bí Bảo Hà Giường nằm 45 chỗ 280.000
Phúc Xuyên 07:20 - 10:38
Thời gian: 03:18
Uông Bí Vĩnh Phúc Giường nằm 45 chỗ 160.000
Phúc Xuyên 12:05 - 15:13
Thời gian: 03:08
Uông Bí Vĩnh Phúc Giường nằm 45 chỗ 160.000
Phúc Xuyên 21:03 - 00:11
Thời gian: 03:08
Uông Bí Vĩnh Phúc Giường nằm 45 chỗ 160.000
Phúc Xuyên 12:05 - 14:00
Thời gian: 01:55
Uông Bí Bắc Ninh Giường nằm 45 chỗ 120.000
Phúc Xuyên 21:03 - 22:58
Thời gian: 01:55
Uông Bí Bắc Ninh Giường nằm 45 chỗ 120.000