Uông Bí

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Uông Bí ngày 22/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Phúc Xuyên 08:15 - 11:10
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 11:45 - 14:40
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 14:15 - 17:15
Thời gian: 03:00
Uông Bí Vp Hà Nội VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 19:15 - 22:10
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 06:15 - 07:40
Thời gian: 01:25
Uông Bí Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 07:20 - 09:06
Thời gian: 01:46
Uông Bí Hưng Yên Giường nằm 45 chỗ 90.000
Phúc Xuyên 21:03 - 02:40
Thời gian: 05:37
Uông Bí Mậu A Giường nằm 45 chỗ 240.000
Phúc Xuyên 07:20 - 15:38
Thời gian: 08:18
Uông Bí Sapa Giường nằm 45 chỗ 370.000
Phúc Xuyên 21:03 - 03:04
Thời gian: 06:01
Uông Bí Bảo Hà Giường nằm 45 chỗ 280.000
Phúc Xuyên 12:05 - 14:00
Thời gian: 01:55
Uông Bí Bắc Ninh Giường nằm 45 chỗ 120.000
Phúc Xuyên 07:15 - 10:10
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 10:15 - 13:10
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 13:45 - 16:40
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 16:45 - 19:40
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 07:20 - 07:58
Thời gian: 00:38
Uông Bí Hải Phòng Giường nằm 45 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 14:15 - 15:40
Thời gian: 01:25
Uông Bí Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 12:05 - 16:59
Thời gian: 04:54
Uông Bí Yên Bái K120 Giường nằm 45 chỗ 210.000
Phúc Xuyên 07:20 - 14:01
Thời gian: 06:41
Uông Bí Bảo Hà Giường nằm 45 chỗ 280.000
Phúc Xuyên 21:03 - 03:56
Thời gian: 06:53
Uông Bí Lào Cai Giường nằm 45 chỗ 320.000
Phúc Xuyên 06:15 - 08:30
Thời gian: 02:15
Uông Bí Bắc Ninh VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 06:15 - 09:10
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 09:15 - 12:10
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 12:45 - 15:40
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 15:45 - 18:40
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Cửa Ông Limousine 04:30 - 06:30
Thời gian: 02:00
Uông Bí Vp Hà Nội VIP Limousine 9 chỗ 180.000
Phúc Xuyên 12:05 - 13:13
Thời gian: 01:08
Uông Bí Hải Dương Giường nằm 45 chỗ 90.000
Phúc Xuyên 07:20 - 13:37
Thời gian: 06:17
Uông Bí Mậu A Giường nằm 45 chỗ 240.000
Phúc Xuyên 12:05 - 15:39
Thời gian: 03:34
Uông Bí Phú Thọ Giường nằm 45 chỗ 180.000
Phúc Xuyên 12:05 - 19:43
Thời gian: 07:38
Uông Bí Sapa Giường nằm 45 chỗ 370.000
Phúc Xuyên 12:05 - 15:13
Thời gian: 03:08
Uông Bí Vĩnh Phúc Giường nằm 45 chỗ 160.000
Phúc Xuyên 14:15 - 16:10
Thời gian: 01:55
Uông Bí Quế Võ VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 06:45 - 09:40
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 09:45 - 12:40
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 13:15 - 16:10
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 16:15 - 19:10
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Minh Anh Limousine 04:00 - 06:00
Thời gian: 02:00
Uông Bí Nội thành Hà Nội Limousine Fuso Rosa 19 chỗ 170.000
Phúc Xuyên 14:15 - 15:25
Thời gian: 01:10
Uông Bí Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 12:05 - 17:42
Thời gian: 05:37
Uông Bí Mậu A Giường nằm 45 chỗ 240.000
Phúc Xuyên 21:03 - 00:37
Thời gian: 03:34
Uông Bí Phú Thọ Giường nằm 45 chỗ 180.000
Phúc Xuyên 12:05 - 18:58
Thời gian: 06:53
Uông Bí Lào Cai Giường nằm 45 chỗ 320.000
Phúc Xuyên 21:03 - 00:11
Thời gian: 03:08
Uông Bí Vĩnh Phúc Giường nằm 45 chỗ 160.000
Phúc Xuyên 21:03 - 22:58
Thời gian: 01:55
Uông Bí Bắc Ninh Giường nằm 45 chỗ 120.000
Phúc Xuyên 07:45 - 10:40
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 10:45 - 13:40
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 14:15 - 17:10
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 17:15 - 20:10
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 06:15 - 07:25
Thời gian: 01:10
Uông Bí Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 21:03 - 22:11
Thời gian: 01:08
Uông Bí Hải Dương Giường nằm 45 chỗ 90.000
Phúc Xuyên 21:03 - 01:57
Thời gian: 04:54
Uông Bí Yên Bái K120 Giường nằm 45 chỗ 210.000
Phúc Xuyên 07:20 - 14:53
Thời gian: 07:33
Uông Bí Lào Cai Giường nằm 45 chỗ 320.000
Phúc Xuyên 21:03 - 04:41
Thời gian: 07:38
Uông Bí Sapa Giường nằm 45 chỗ 370.000
Phúc Xuyên 06:15 - 08:10
Thời gian: 01:55
Uông Bí Quế Võ VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 08:45 - 11:40
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 12:15 - 15:10
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 15:15 - 18:10
Thời gian: 02:55
Uông Bí Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 07:20 - 09:38
Thời gian: 02:18
Uông Bí Hà Nội Giường nằm 45 chỗ 120.000
Phúc Xuyên 07:20 - 08:34
Thời gian: 01:14
Uông Bí Hải Dương Giường nằm 45 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 07:20 - 12:54
Thời gian: 05:34
Uông Bí Yên Bái K120 Giường nằm 45 chỗ 210.000
Phúc Xuyên 07:20 - 11:34
Thời gian: 04:14
Uông Bí Phú Thọ Giường nằm 45 chỗ 180.000
Phúc Xuyên 12:05 - 18:06
Thời gian: 06:01
Uông Bí Bảo Hà Giường nằm 45 chỗ 280.000
Phúc Xuyên 07:20 - 10:38
Thời gian: 03:18
Uông Bí Vĩnh Phúc Giường nằm 45 chỗ 160.000
Phúc Xuyên 14:15 - 16:30
Thời gian: 02:15
Uông Bí Bắc Ninh VIP Limousine 19 chỗ 80.000