Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81)

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) ngày 23/09/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Long 00:20 - 21:58
Thời gian: 21:38
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 39 chỗ 430.000
Hoàng Long 14:20 - 10:28
Thời gian: 20:08
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 39 chỗ 430.000
Hoàng Long 17:30 - 12:53
Thời gian: 19:23
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 39 chỗ 430.000
Hoàng Long 01:20 - 22:53
Thời gian: 21:33
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Vp Hải Phòng Giường nằm 39 chỗ 480.000
Hoàng Long 11:30 - 09:03
Thời gian: 21:33
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Vp Hải Phòng Giường nằm 39 chỗ 480.000
Hoàng Long 00:20 - 18:58
Thời gian: 18:38
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Phủ Lý Giường nằm 39 chỗ 430.000
Hoàng Long 17:30 - 10:43
Thời gian: 17:13
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Phủ Lý Giường nằm 39 chỗ 430.000
Hoàng Long 00:20 - 13:30
Thời gian: 13:10
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 340.000
Hoàng Long 01:20 - 15:00
Thời gian: 13:40
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 340.000
Hoàng Long 11:30 - 01:10
Thời gian: 13:40
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 340.000
Hoàng Long 14:20 - 03:30
Thời gian: 13:10
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 340.000
Hoàng Long 17:30 - 05:05
Thời gian: 11:35
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 340.000
Hoàng Long 03:02 - 23:59
Thời gian: 20:57
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 05:35 - 02:32
Thời gian: 20:57
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 15:30 - 12:27
Thời gian: 20:57
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 16:10 - 13:07
Thời gian: 20:57
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 19:00 - 15:57
Thời gian: 20:57
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 00:20 - 10:30
Thời gian: 10:10
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 290.000
Hoàng Long 01:20 - 12:00
Thời gian: 10:40
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 290.000
Hoàng Long 11:30 - 22:10
Thời gian: 10:40
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 290.000
Hoàng Long 14:20 - 00:30
Thời gian: 10:10
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 290.000
Hoàng Long 17:30 - 02:05
Thời gian: 08:35
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 290.000
Hoàng Long 00:20 - 01:50
Thời gian: 01:30
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Đại lý Nhà Hàng Mai Tú Giường nằm 39 chỗ 150.000
Hoàng Long 01:20 - 02:50
Thời gian: 01:30
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Đại lý Nhà Hàng Mai Tú Giường nằm 39 chỗ 150.000
Hoàng Long 11:30 - 13:00
Thời gian: 01:30
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Đại lý Nhà Hàng Mai Tú Giường nằm 39 chỗ 150.000
Hoàng Long 14:20 - 15:50
Thời gian: 01:30
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Đại lý Nhà Hàng Mai Tú Giường nằm 39 chỗ 150.000
Hoàng Long 17:30 - 19:00
Thời gian: 01:30
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Đại lý Nhà Hàng Mai Tú Giường nằm 39 chỗ 150.000
Hoàng Long 01:20 - 01:23
Thời gian: 00:03
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Vp Cửa Ông Giường nằm 39 chỗ 560.000
Hoàng Long 01:20 - 07:50
Thời gian: 06:30
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 250.000
Hoàng Long 17:30 - 23:50
Thời gian: 06:20
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 250.000
Hoàng Long 01:20 - 21:23
Thời gian: 20:03
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Thái Bình Giường nằm 39 chỗ 450.000
Hoàng Long 11:30 - 07:33
Thời gian: 20:03
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Thái Bình Giường nằm 39 chỗ 450.000
Hoàng Long 17:30 - 14:23
Thời gian: 20:53
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Bến xe Đồng Quang Giường nằm 39 chỗ 480.000
Hoàng Long 00:20 - 17:10
Thời gian: 16:50
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 390.000
Hoàng Long 01:20 - 18:40
Thời gian: 17:20
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 390.000
Hoàng Long 11:30 - 04:50
Thời gian: 17:20
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 390.000
Hoàng Long 14:20 - 07:10
Thời gian: 16:50
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 390.000
Hoàng Long 17:30 - 08:45
Thời gian: 15:15
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 390.000
Hoàng Long 00:20 - 04:50
Thời gian: 04:30
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 220.000
Hoàng Long 01:20 - 05:50
Thời gian: 04:30
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 220.000
Hoàng Long 11:30 - 16:00
Thời gian: 04:30
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 220.000
Hoàng Long 14:20 - 18:50
Thời gian: 04:30
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 220.000
Hoàng Long 17:30 - 22:00
Thời gian: 04:30
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 220.000
Hoàng Long 15:30 - 15:37
Thời gian: 00:07
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Đại lý Anh Tư Giường nằm 39 chỗ 470.000
Hoàng Long 03:02 - 09:42
Thời gian: 06:40
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Đại lý Hồng Cúc Giường nằm 39 chỗ 210.000
Hoàng Long 05:35 - 12:15
Thời gian: 06:40
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Đại lý Hồng Cúc Giường nằm 39 chỗ 210.000
Hoàng Long 15:30 - 22:10
Thời gian: 06:40
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Đại lý Hồng Cúc Giường nằm 39 chỗ 210.000
Hoàng Long 15:35 - 22:15
Thời gian: 06:40
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Đại lý Hồng Cúc Giường nằm 39 chỗ 210.000
Hoàng Long 16:10 - 22:50
Thời gian: 06:40
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Đại lý Hồng Cúc Giường nằm 39 chỗ 210.000
Hoàng Long 19:00 - 01:40
Thời gian: 06:40
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Đại lý Hồng Cúc Giường nằm 39 chỗ 210.000
Hoàng Long 00:20 - 02:50
Thời gian: 02:30
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 170.000
Hoàng Long 01:20 - 03:50
Thời gian: 02:30
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 170.000
Hoàng Long 11:30 - 14:00
Thời gian: 02:30
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 170.000
Hoàng Long 14:20 - 16:50
Thời gian: 02:30
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 170.000
Hoàng Long 17:30 - 20:00
Thời gian: 02:30
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 170.000
Hoàng Long 03:02 - 23:14
Thời gian: 20:12
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 05:35 - 01:47
Thời gian: 20:12
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 15:30 - 11:42
Thời gian: 20:12
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 16:10 - 12:22
Thời gian: 20:12
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 19:00 - 15:12
Thời gian: 20:12
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 03:02 - 13:00
Thời gian: 09:58
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 250.000
Hoàng Long 05:35 - 15:33
Thời gian: 09:58
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 250.000
Hoàng Long 15:30 - 01:28
Thời gian: 09:58
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 250.000
Hoàng Long 15:35 - 01:33
Thời gian: 09:58
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 250.000
Hoàng Long 16:10 - 02:08
Thời gian: 09:58
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 250.000
Hoàng Long 19:00 - 04:58
Thời gian: 09:58
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 250.000
Hoàng Long 14:20 - 13:28
Thời gian: 23:08
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Giường nằm 39 chỗ 530.000
Hoàng Long 15:30 - 17:52
Thời gian: 02:22
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Cần Thơ Giường nằm 39 chỗ 520.000
Hoàng Long 15:30 - 17:07
Thời gian: 01:37
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Đại lý Thiên Bảo Giường nằm 39 chỗ 520.000
Hoàng Long 14:20 - 11:28
Thời gian: 21:08
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Bắc Giang Giường nằm 39 chỗ 500.000
Hoàng Long 14:20 - 11:08
Thời gian: 20:48
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Bắc Ninh Giường nằm 39 chỗ 500.000
Hoàng Long 03:02 - 07:32
Thời gian: 04:30
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 160.000
Hoàng Long 05:35 - 10:05
Thời gian: 04:30
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 160.000
Hoàng Long 15:30 - 20:00
Thời gian: 04:30
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 160.000
Hoàng Long 15:35 - 20:05
Thời gian: 04:30
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 160.000
Hoàng Long 16:10 - 20:40
Thời gian: 04:30
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 160.000
Hoàng Long 19:00 - 23:30
Thời gian: 04:30
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 160.000
Hoàng Long 03:02 - 18:20
Thời gian: 15:18
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 330.000
Hoàng Long 05:35 - 20:53
Thời gian: 15:18
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 330.000
Hoàng Long 15:30 - 06:48
Thời gian: 15:18
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 330.000
Hoàng Long 15:35 - 06:53
Thời gian: 15:18
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 330.000
Hoàng Long 16:10 - 07:28
Thời gian: 15:18
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 330.000
Hoàng Long 19:00 - 10:18
Thời gian: 15:18
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 330.000
Hoàng Long 15:35 - 10:53
Thời gian: 19:18
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Vũng Tàu Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 01:20 - 20:38
Thời gian: 19:18
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Nam Định Giường nằm 39 chỗ 450.000
Hoàng Long 11:30 - 06:48
Thời gian: 19:18
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Nam Định Giường nằm 39 chỗ 450.000
Hoàng Long 00:20 - 18:28
Thời gian: 18:08
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Đại lý Rừng và Biển Giường nằm 39 chỗ 410.000
Hoàng Long 01:20 - 19:58
Thời gian: 18:38
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Đại lý Rừng và Biển Giường nằm 39 chỗ 410.000
Hoàng Long 11:30 - 06:08
Thời gian: 18:38
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Đại lý Rừng và Biển Giường nằm 39 chỗ 410.000
Hoàng Long 14:20 - 08:28
Thời gian: 18:08
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Đại lý Rừng và Biển Giường nằm 39 chỗ 410.000
Hoàng Long 17:30 - 10:03
Thời gian: 16:33
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Đại lý Rừng và Biển Giường nằm 39 chỗ 410.000
Hoàng Long 00:20 - 14:30
Thời gian: 14:10
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 350.000
Hoàng Long 01:20 - 16:00
Thời gian: 14:40
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 350.000
Hoàng Long 11:30 - 02:10
Thời gian: 14:40
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 350.000
Hoàng Long 14:20 - 04:30
Thời gian: 14:10
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 350.000
Hoàng Long 17:30 - 06:05
Thời gian: 12:35
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 350.000
Hoàng Long 03:02 - 15:10
Thời gian: 12:08
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Đại lý Nhà Hàng Việt Hương Giường nằm 39 chỗ 310.000
Hoàng Long 05:35 - 17:43
Thời gian: 12:08
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Đại lý Nhà Hàng Việt Hương Giường nằm 39 chỗ 310.000
Hoàng Long 15:30 - 03:38
Thời gian: 12:08
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Đại lý Nhà Hàng Việt Hương Giường nằm 39 chỗ 310.000
Hoàng Long 15:35 - 03:43
Thời gian: 12:08
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Đại lý Nhà Hàng Việt Hương Giường nằm 39 chỗ 310.000
Hoàng Long 16:10 - 04:18
Thời gian: 12:08
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Đại lý Nhà Hàng Việt Hương Giường nằm 39 chỗ 310.000
Hoàng Long 19:00 - 07:08
Thời gian: 12:08
Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Đại lý Nhà Hàng Việt Hương Giường nằm 39 chỗ 310.000